Štampa Verzija za štampu

Nema neopravdanog izostanka sa posla zbog privremene nesposobnosti za rad samo zbog toga što je istom radniku umesto izabranog lekara opšte medicine ocenio i odobrio drugi lekar (specijalista)

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Sud:   Datum: 29.11.1999 Broj: Gž.0/98
Abstrakt:

-

Deskriptori: Bolovanje; Zloupotreba bolovanja NESPOSOBNOST - ZA RAD ZRO089 Prestanak radnog odnosa uz saglasnost radnika Izostanak sa posla