Štampa Verzija za štampu

Predugovor važi samo ako je zaključen u formi propisanoj za glavni ugovor

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.2335/87
Abstrakt:

Sudovi su, pogrešno ocenili da su se parnične stranke u maju 1986. godine na pravno relevantan način sporazumele o prodaji upravo spornog poslovnog prostora, jer takav usmeni dogovor kako su ga sudovi utvrdili, ne stvara ugovornu obavezu.
Da bi predugovor o prodaji poslovnog prostora obavezivao na zaključenje glavnog ugovora mora biti zaključen u pismenom obliku, jasno i sadržavati bitne sastojke ugovora o prodaji takve nepokretnosti kao što je stvar i njena cena.
Materijalno pravna je pretpostavka u ispunjenju koje bi bilo osnove obavezati tuženog na sklapanje glavnog ugovora prema čl. 45. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. l.
SFRJ" br. 29/78, 39/85. i 46/85.-dalje ZOO) da je predugovor zaključen u formi propisanoj za glavni ugovor.
S obzirom na to da je reč o prodaji nepokretnosti, tada odgovor na pitanja koja se tiču forme u kojoj se takav ugovor treba zaključiti treba proceniti na osnovu Zakona o prometu zemljišta i zgrada ("Sl. l.
SFRJ" br. 45/65, 57/65, 17/67. i 11/74 te "N.N" br. 52/71. i 52/73.-ZPZZ). Odredbom čl. 9. tač. 1. ZPZZ propisano je da ugovor na osnovu koga se prenosi pravo svojine na nepokretnostima mora biti pismen, dok je u stavu 2. istog člana predviđeno da ne proizvode pravne učinke takvi ugovori nisu zaključeni u pismenom obliku, što prema čl. 67. tač. 2. ZOO važi i za sve kasnije izmene ili dopune ugovora.
Prema tome, u konkretnom slučaju predugovor koji su parnične stranke zaključile 17.10.1984. obvezuje tuženog na zaključenje glavnog ugovora o prodaji 2m kvadratna poslovnog prostora u objektu Nj-4 samo u obimu ugovorenog u propisanoj formi.

Deskriptori: ZOO073 Konvalidacija ugovora; Važenje ugovor koji nije sačinjen u propisanoj formi; Ugovor izvršilen u celini ili pretežnom delu ZOO067 Neformalnost ugovora