Štampa Verzija za štampu

Ako je automobil protivpravno oduzet od vlasnika, vlasnik neće odgovarali za štetu ako dokaže da je preduzeo odgovarajuće mere radi zaštite automobila od domašaja trećih lica

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 13.09.2003 Broj: Gž.3610/76
Abstrakt:

Vlasnik automobila odgovara za štetu koju prouzrokuje upotrebom automobila.
Međutim, ako je automobil protivpravno oduzet od vlasnika, vlasnik neće odgovarali samo ako dokaže da je preduzeo odgovarajuće mere radi zaštite automobila od domašaja trećih lica
Protivpravno oduzimanje vozila i odgovornost vlasnika