Štampa Verzija za štampu

Ocena dopuštenosti revizije u imovinskopravnim sporovima u kojima se tužbeni zahtev ne odnosi na novčanu svotu

Sud:   Datum: 30.11.-0001 Broj: Za./.86
Abstrakt:

ZAKLJUČAK
Kad tužilac propusti da u tužbi naznači vrednost predmeta spora pa to naknadno učini u toku prvostepenog postupka (samoinicijativno ili po pozivu suda), sud je u smislu odredbe člana 40. stav 3. Zakona o parničnom postupku ovlašćen da proveri tačnost naznačene vrednosti samo na ročištu na kojem je tužilac vrednost predmeta spora naznačio odnosno najdocnije na prvom ročištu po predaji podneska u kojem je vrednost naznačena.
Kad ni u tužbi ni u toku prvostepenog postupka tužilac nije naznačio vrednost predmeta spora, a vrednost predmeta spora ne može da se oceni ni na osnovu plaćene sudske takse, revizija se smatra dozvoljenom jer stranka ne može da snosi štetne posledice zbog propusta suda koji je, u smislu člana 109. a u vezi sa članom 186. stav 2. Zakona o parničnom postupku, bio dužan da pozove tužioca i pouči ga da naznači vrednost predmeta spora.