Štampa Verzija za štampu

Utvrđujući visinu štete za koju odgovara opština, kad rušenje bespravno sagrađenog objekta nije izvršeno pažnjom dobrog domaćina, sud će uzeti u obzir i štetu koja uobičajeno nastaje i kod pažljivog rušenja, kao i iznos koji bi predstavljao naknadu na ime radova za takav način rušenja

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 27.04.1989 Broj: Rev.2458/88
Abstrakt:

-

Deskriptori: Šteta - naknada; Naknada štete