Štampa Verzija za štampu

Tražbina utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom, može se prebiti s tražbinom o kojoj se vodi parnica

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.1042/87
Abstrakt:

Tuženi je u postupku pred prvostepenim sudom istakao prigovor prebijanja tvrdeći da on ima potraživanje prema tužiocu u iznosu od 500.000 dinara, koje da je utvrđeno već pravnosnažnom presudom, pa je predložio da se ta dva potraživanja prebijaju.
Prebijanje takvih potraživanja je zakonito, a i svrsishodno, jer se njime konačno rešava sporni odnos među strankama i otklanja se potreba vođenja izvršnog postupka i eventualno nova parnica.
U takvom slučaju sud više ne raspravlja o tražbini koja se stavlja u prebijanje, ni ne utvrđuje da li ona postoji ili ne, budući da je o tome pravnosnažno odlučeno, već sud treba samo ispitati nije li ta tražbina možda već naplaćena ili na drugi način prestala, a ako nije tada treba samo izvršiti prebijanje potraživanja.
Vrhovni sud Hrvatske, Rev.1042/87 od 10.11.1987

Deskriptori: ZOO336 Prebijanje/Kompenzacija - OPŠTE