Štampa Verzija za štampu

Sudija koji je kao istražni sudija u istom krivičnom predmetu izvršio uviđaj, ne može biti predsednik veća, osim ako se postupak vodi po odredbama člana 394-407. ZKP.

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kzz.00/84
Abstrakt:

Stoji bitna povreda odredbe člana 334. st. 1. tač. 2. ZKP kada na glavnom pretresu pred opštinskim sudom sudeluje istražni sudija kao predsednik veća, koji je u istom predmetu izvršio uviđaj na licu mesta, a postupak se ne vodi po odredbama člana 394-407. ZKP.
Naša zakonitost-Praksa, 3264/26

Deskriptori: Istražni sudija ZKP039 Razlozi za izuzeće sudije i sudije porotnika