Štampa Verzija za štampu

Automobil u pokretu je opasna stvar

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 13.09.2003 Broj: Gž.278/77
Abstrakt:

Automobil u pokretu predstavlja opasnu stvar i njegov vlasnik, odnosno korisnik odgovorni su za štete koje upotrebom automobila budu prouzrokovaže trećim licima.
Tu odgovornost isključuje samo dejstvo više sile, krivica trećeg Lica ili isključiva krivica oštećenog

Deskriptori: AUTOODGOVORNOST ZOO175 Opasna stvar