Štampa Verzija za štampu

Autor duhovne tvorevine, ima pravo da se usprotivi svakom tehničko i estetskom deformisanju, skraćenju, ili drugom menjanju svog autorskog dela

Osnov: Zakon o autorskom pravu
Sud:   Datum: 09.08.2003 Broj: Gž.36/02
Abstrakt:

Pred prvostepenim sudom nesumnjivo je utvrđeno da je tužilac aranžer, izvođač i dizajner gramofonske ploče i kasete sa fonogramom duhovne muzike "Psalmi 13. i 14. veka" i vidogramom na omotima nosača zvuka, čiji je izvođač zagrebački "J", kome je, ugovorom od 2.06.1990. godine, tužilac preneo ekskluzivno pravo korišćenja svoje duhovne tvorevine za narednih deset godina.
Pre isteka ovog roka, tokom 1997. godine, tuženi je presnimio ovo multi-disciplinarno autorsko delo, bez znanja, odnosno saglasnosti autora.
Tim piratskim aktom fonogram i videogram ploče i kasete, degradirani su i tehnički i estetski, usled čega je umanjen njihov profesionalni i umetnički kvalitet.
O čemu su se uverljivo izjasnili veštaci.
Na ovaj način grubo je povređen visok umetnički ugled tužioca, poznatog i priznatog izvođača drevne srpsko-vizantijske muzike i magistra likovne umetnosti.
Stoga, tužilac, kao multi-disciplinarni autor ove duhovne tvorevine, ima pravo da se usprotivi svakom deformisanju, skraćenju, ili drugom menjanju svog autorskog dela, u smislu čl. 28, 95. i 96. tada važećeg Zakona o autorskom pravu.
Pogotovu, ako je, kao u ovom slučaju, učinjeno piratski bezobzirno
U žalbi se neosnovano navodi da je prvostepeni sud pogrešio što je usvojio zahteve tužioca.
Zahtevi su osnovani i valjalo ih je usvojiti
Konstatacija u zapisniku o primopredaji dužnosti između ranijeg i sadašnjeg direktora, da "ne postoji nikakva dokumentacija koja bi štetila "Jugotonu" po bilo kom osnovu", ne deluje na tužioca, jer on nije učestvovao u primopredaji.
Zato ne može uticati na odluku u ovom sporu
Raniji direktor bio je zakonski zastupnik tuženog preduzeća, pa je sve radnje piratskog presnimavanja preduzimao u njegovo ime i za njegov račun.
Otuda one obavezuju "J" i po prestanku njegovog mandata
Piratska povreda autorskog prava

Deskriptori: ZAP087 Trajanje autorskog moralnog prava ZAP082 TRAJANJE AUTORSKOG PRAVA