Štampa Verzija za štampu

Ako je protekao rok zastarelosti do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima ne može se primeniti duži rok zastarelosti od 10 godina propisan istim zakonom već rok od 5 godina predviđen Zakonom o obligacionim odnosima iz 1978. godine

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 30.03.1995 Broj: Gž.50/94
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZOO361 Kad zastarelost počinje teći ZOO371 Zastarelost; Opšti rok zastarelosti Prestanak važenja propisa