Štampa Verzija za štampu

Sama izjava tuženog na glavnoj raspravi da je primio privremene situacije tužioca na koje nema primedbi, te da prepušta odluku sudu, nije priznanje tužbenog zahteva

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.11.1982 Broj: Pž.444/82
Abstrakt:

Takvom izjavom, zastupnik tuženog je priznao samo činjenično stanje u pogledu obračunekih situacija tužioca. Ovakva izjava data od strane tuženog obavezuje sud da ispita zahtev tužioca u pogledu njegove osnovanosti.