Štampa Verzija za štampu

Krivično delo silovanja, iz člana 103. KZ RS, učinjeno je i kad se napadnuta ženska osoba NIJE učiniocu aktivno odupirala da bi on mora da taj otpor slama

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije u Beogradu   Datum: 31.05.1991 Broj: Kž.415/90
Abstrakt:

Krivično delo silovanja znači poseban vid krivičnog dela prinude, to je delikt pri kojem učinilac drugog prisiljava da nešto, protiv svoje volje, učini, dopusti ili trpi.
Prinuda znači napad na slobodu odlučivanja žene o polnom sjedinjenju s muškarcem.
Dakle, za postojanje krivičnog dela silovanja zahteva se da učinilac ženu prisili na polno opštenje s njim protiv njene volje.
Izvesno je da prinudu žene na polni akt protiv njene volje nije, ni za trenutak, moguće poistovetiti s ponašanjem kojim se ženi onemogućuje svako ispoljavanje i izražavanje njene volje.
Aktivno protivljenje učinioca može za ženu, u brojnim slučajevima, biti bezizgledno, skopčano s opasnošću ili posve opasno.
Da se za postojanje krivičnog dela silovanja ne zahteva uvek otpor žene ili slamanje njenog otpora, jasno je, konačno, i iz toga što se prinuda može ostvariti i pretnjom neposrednim napadom na život i telo (član 100. stav 1) ili potpunom pretnjom učinioca da će ženi, ili njenim bližnjima, otkriti nešto što bi štetilo njenoj časti ili časti njenih bližnjih ili dobrom imenu, ili da će njoj ili njenim bližnjim prouzrokovati znatnu štetu (član 100. stav 3. KZ RS).
Kad je reč o primeni ugrožavanja ili primeni sile u vidu tzv. kompulzivne sile, nije ni predviđeno da je potrebno da pri izvršenju tog krivičnog dela ženi bude potpuno onemogućeno izražavanje njene volje u određenom obliku.
Takođe, za postojanje krivičnog dela silovanja nije predviđeno da može biti učinjeno samo primenom apsolutne sile, jer je, razume se, neodrživo uslovljavati postojanje toga krivičnog dela samo postojanjem otpora žene, odnosno uslovljavati pokušaj toga dela samo namerom da se slomi otpor žene.
Otpor žene i slamanje toga otpora od strane učinioca nisu nužna obeležja krivičnog dela, već su to stvarne okolnosti na osnovu kojih se, u nekim slučajevima, može zaključivati o postojanju odlučujućih radnji koje ukazuju na to da je učinilac ženu prisilio na polno opštenje."

Deskriptori: KZS062 Prinuda - sila, ozbiljna pretnja