Štampa Verzija za štampu

Priznate činjenice mogć se osporiti sve dok parnica teče, pa i u ožalbenom postupku

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.2848/77
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP221 NE DOKAZUJU SE činjenice PRIZNANJE - ČINJENICA I ZAHTEVA