Štampa Verzija za štampu

Privatni i supsidijerni tužilac koji je istovremeno i srodnik obuhvaćen članom 330. st. 2. Zakonika o krivičnom postupku može izjaviti žalbu u korist optuženog

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kzz.000/84
Abstrakt:

Naša zakonitost-Praksa, 2092/23-24

Deskriptori: ZKP052 Privatna tužba - rok podnošenja, protivtužba ZKP360 Ko ima pravo na žalbu Žalba na štetu optuženog Žalba u korist optuženog; Žalba oštećenog