Štampa Verzija za štampu

Dužnik se ne može osloboditi ugovorne kazne ako je neispunjenje ili neuredno ispunjenje nastalo iz uzroka za koji on nije odgovoran

Sud:   Datum: 06.12.2002 Broj: Gž.1306/77
Abstrakt:

-

Deskriptori: KAZNA - UGOVORENA ISPUNJENJE