Štampa Verzija za štampu

Da su nove činjenice i novi dokazi takve prirode i značaja da predstavljaju RAZLOG podoban za ponavljanje postupka, ne može se pretpostaviti, već to treba dokazati

Sud:   Datum: 01.12.2009 Broj: Rev.180/94
Abstrakt:

"Prema članu 421. tač. 9. ZPP nove činjenice i novi dokazi mogu biti RAZLOG za ponavljanje postupka samo ako su takvog značaja da se na osnovu njih u korist podnosioca predloga mogla ranije donijeti povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrebljeni u završenom postupku.
To su one nove činjenice i novi dokazi kojima se povodom predloga za ponavljanje postupka želi utvrdititi pogrešnost i nepotpunost činjeničnog utvrđenja na kojem se zasniva odluka donijeta u postupku čije se ponavljanje traži.
Znači, ne mogu doći u obzir kao RAZLOG za ponavljanje postupka dokazi koje je sud izveo u ranijem postupku (ili koje je odbio kao nevažne za odluku), kao ni nove činjenice i novi dokazi ukoliko nijesu takve prirode i takvog značaja da predstavljaju RAZLOG podoban za ponavljanje postupka, što se ne može pretpostaviti samo na osnovu fakta da postoje nove činjenice i novi dokazi, već što treba u svakom konkretnom slučaju dokazati.
Polazeći od smisla odredbe čl. 421. tač. 9. ZPP, Vrhovni sud nalazi da pobijano i prvostepeno rešenje nemaju RAZLOGA o tome da li su činjenice i dokazi na koje se nižestepeni sudovi pozivaju novi i takve prirode i takvog značaja da mogu predstavljati valjan osnov za ponavljanje postupka u smislu zakonskog određenja.
Ovo zbog toga što je zapisnik sa sjednice radničkog savjeta tuženog od 22.10.1990. godine (koji su sudovi uzeli kao novi dokaz) bio jedan od dokaza koji su izvedeni u završenom postupku (što se vidi iz RAZLOGA odluke Osnovnog suda udruženog rada u T. Pss.br. 1513/90 od 07.12.1990. godine), dok se presuda prvostepenog suda P.br. 881/92 od 21.12.1992. godine odnosi na poništaj odluka disciplinske komisije tuženog-a u postupku čije se ponavljanje traži odlučeno je o zakonitosti odluka tuženog o prestanku radnog odnosa tužioca zbog neopravdanog izostajanja sa posla pet radnih dana uzastopno (čl. 75. st. 2. tač. 3. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa).
Stoga se na osnovu RAZLOGA pobijanog i prvostepenog rješenja ne može zaključiti zbog čega sudovi pomenute činjenice i dokaze smatraju novim i podobnim za ponavljanje postupka.