Štampa Verzija za štampu

Kad se vodi spor naknade štete, onda nema mesta zabeležbi spora bez obzira da li za predlagača postoji opasnost osujećenja naplate eventualno dosuđene naknade štete. U ovakvim slučajevima obezbeđenje se može ostvariti privremenom naredbom zabrane otuđenja i opterećenja

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Sud:   Datum: 20.05.1996 Broj: Gž.4485/66
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga Šteta - naknada; Naknada štete ZZK068 Zabeležba spora u zemljišnu knjigu