Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 10

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Agencija se finansira iz:

1) cene usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija,

2) donacija, priloga i drugih bespovratnih davanja datih osnivaču ili Agenciji,

3) ostalih izvora.

(2) Visinu cena i naknada iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje Vlada na predlog Agencije, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za saobraćaj i za trgovinu i usluge.

(3) Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

(4) Saglasnost na akt kojim se utvrđuje visina plata i broj zaposlenih u Agenciji daje Vlada.

(5) Izvršavanje rashoda Agencije ne može se vršiti ukoliko Vlada nije dala saglasnost na finansijski plan.

« Prethodni član Sledeći član »