Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 121

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Turistički voz sme da se kreće samo po trasi koju je odredio nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Kada se turistički voz kreće van odobrene trase, mora imati posebnu dozvolu nadležnog organa za poslove saobraćaja.

Turističkim vozom sme upravljati samo vozač koji ima vozačku dozvolu najmanje za upravljanje vozilima „BE” kategorije i posebnu dozvolu za upravljanje turističkim vozom koju izdaje Agencija.

Posebna dozvola se izdaje na rok od pet godina.

Bliže propise o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija donosi ministar unutrašnjih poslova na predlog Agencije.

Bliže uslove u pogledu korišćenja i tehničkih karakteristika turističkog voza, propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Agencija poslove iz stava 2. ovog člana obavlja kao poverene poslove.

« Prethodni član Sledeći član »