Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 127

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Organizator ne sme početi sa održavanjem sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu, ako nije preduzeo sve mere obezbeđenja određene u dozvoli.

Organizator je dužan da prekine održavanje sportske i druge priredbe na putu:

1) ako su ugroženi učesnici ili gledaoci,

2) ako se u većoj meri naruši javni red i mir,

3) ako se ne sprovode mere bezbednosti određene u dozvoli, 4) ako to zahtevaju drugi razlozi bezbednosti.

Ukoliko organizator ne može da obezbedi posebne bezbednosne mere u toku priredbe, organ koji je izdao dozvolu može odrediti potreban broj policijskih službenika radi preduzimanja tih mera. U navedenom slučaju troškove preduzimanja tih mera snosi organizator priredbe.

« Prethodni član Sledeći član »