Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

6. Zaštita životne sredine

Član 164

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Učesnici u saobraćaju ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu izazvati ili izazivaju ugrožavanje životne sredine.

Vozilo u saobraćaju ne sme da prouzrokuje prekomernu buku.

Vozač motornog vozila je dužan da isključi motor:

1) na zahtev policajca ili drugog službenog lica,

2) kada je to određeno saobraćajnom signalizacijom,

3) kada je vozilo zaustavljeno u tunelu duže od jednog minuta,

4) kada vozilo stoji duže od tri minuta.

Učesnici u saobraćaju ne smeju, na putu ili pored njega, da ispuštaju, odnosno odlažu materije, otpad kojim se ugrožava život i zdravlje ljudi, životinja, biljaka ili zagađuje životna sredina.

Ministarstvo ili nadležni organ opštine, odnosno grada za poslove saobraćaja može, na predlog ministarstva ili nadležnog organa opštine, odnosno grada za zaštitu životne sredine, ograničiti ili zabraniti saobraćaj određenih ili svih vrsta motornih vozila na određenoj deonici puta, u vreme kada je zagađenje vazduha prekoračilo propisane normative.

« Prethodni član Sledeći član »