Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 242

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Obuku i ispit iz prve pomoći mogu da obavljaju samo lica koja ispunjavaju propisane uslove i koja za to dobiju odgovarajuću dozvolu (licencu) za predavača – ispitivača koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja. Dozvola (licenca) se izdaje na period od pet godina.

Bliže uslove koje mora da ispunjava predavač – ispitivač, način sticanja dozvole (licence), izgled i sadržaj dozvole (licence) predavača – ispitivača, propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana i predavači – ispitivači iz stava 1. ovog člana dužni su da obuku i ispit iz prve pomoći obavljaju na propisan način.

« Prethodni član Sledeći član »