Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 244

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Tokom svaka 24 sata vozač iz člana 243. ovog zakona mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati.

Kada se u upravljanju vozilom iz člana 243. stav 1. ovog zakona smenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u ležećem položaju, svaki vozač mora imati neprekidni odmor u trajanju od osam sati tokom svakih 30 sati putovanja.

Odmor iz st. 1. i 2. ovog člana vozač mora koristiti van vozila ili u vozilu kada se ono ne kreće.

Tokom nedelje vozač mora imati najmanje jedan neprekidan odmor od najmanje 45 sati.

Vremena odmora i upravljanja vozača motornih vozila registrovanih u inostranstvu, kao i vozača vozila registrovanih u Republici Srbiji kada obavljaju međunarodni prevoz, kao primenu sistema digitalnih tahografa urediće Vlada.

Bliže propise o trajanju, upravljanju i odmorima vozača donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

« Prethodni član Sledeći član »