Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

2. Registarske tablice

Član 275

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za vozila koja se registruju izdaje se jedna od sledećih vrsta registarskih tablica:

1) registarske tablice za motorna vozila, osim za motocikle, mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle, traktore, radne mašine i motokultivatore,

2) registarske tablice za motocikle, teške tricikle,

3) registarske tablice za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle,

4) registarske tablice za motokultivatore,

5) registarske tablice za traktore i radne mašine,

6) registarske tablice za priključna vozila,

7) registarske tablice priključnog vozila za traktor,

8) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Srbiji i njihovog osoblja,

9) registarske tablice za motorna i priključna vozila Vojske Srbije,

10) registarske tablice za privremeno registrovana motorna i priključna vozila,

11) privremene registarske tablice za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije,

12) registarske tablice za motorna i priključna vozila organa unutrašnjih poslova,

13) registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužina, širina, visina), odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja.

Sve vrste registarskih tablica iz stava 1. ovog člana jednoobrazne su na celoj teritoriji Republike Srbije.

« Prethodni član Sledeći član »