Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

4. Premeštanje vozila

Član 282

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Policijski službenik može premestiti vozilo, odnosno naložiti da se vozilo kojim je upravljao vozač koji je isključen iz saobraćaja, odnosno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja, premesti, ako isto ometa nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja.

U slučaju iz stava 1. ovog člana policijski službenik može angažovati privredni subjekat koji je osposobljen za obavljanje ovih poslova, da o trošku vozača, vlasnika ili korisnika, premesti vozilo.

Vlasnik ili korisnik vozila dužan je da naknadi troškove premeštanja, skladištenja i čuvanja vozila i preuzme vozilo odmah po prestanku razloga za premeštanje, a najkasnije u roku od 24 sata.

Visinu naknada za premeštanje vozila donosi Vlada.

« Prethodni član Sledeći član »