Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

3. Obaveze organa koji su odlučivali o povredama odredbi ovog zakona

Član 321

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Organ koji izrekne kaznu, odnosno zaštitnu meru, dužan je da o izrečenoj kazni, odnosno meri obavesti organ koji je podneo zahtev za pokretanje postupka.

Sud koji je doneo pravnosnažnu osuđujuću presudu po krivičnim delima protiv bezbednosti saobraćaja koje su učinili vozači motornih vozila, dužan je da o tome obavesti teritorijalno nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području osuđeni ima prebivalište u vreme pravnosnažnosti presude.

Kada sud izrekne meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom licu koje ima stranu vozačku dozvolu o toj činjenici obavestiće teritorijalno nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem područje je to krivično delo učinjeno.

Podatke o izrečenim kaznama, zaštitnim merama i merama bezbednosti mogu da koriste pravosudni organi, organi koji vode prekršajni postupak, organi unutrašnjih poslova, ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, zdravstvene ustanove, organi i organizacije koji se bave pitanjima bezbednosti saobraćaja, kao i organi i organizacije koji vrše javni prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe i to za vozače koji su zaposleni u tim organima, odnosno organizacijama.

« Prethodni član Sledeći član »