ZAKON o zaštiti od požara

Način ostvarivanja zaštite od požara

Član 5

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zaštita od požara ostvaruje se:

1) organizovanjem i pripremanjem subjekata zaštite od požara za sprovođenje zaštite od požara;

2) obezbeđivanjem uslova za sprovođenje zaštite od požara;

3) preduzimanjem mera i radnji za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih dobara i životne sredine prilikom izbijanja požara;

4) nadzorom nad primenom mera zaštite od požara.

« Prethodni član Sledeći član »