ZAKON o zaštiti od požara

Usklađivanje poslovanja i opštih akata

Član 86

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Privredna društva i druga pravna lica koja obavljaju poslove za koje su ovim zakonom propisani posebni uslovi dužna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica dužni su da usklade svoje opšte akte koji se odnose na zaštitu od požara sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

« Prethodni član Sledeći član »