Carinski zakon

Primena zakona prilikom podnošenja drugih oblika deklaracija

Član 102

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako se deklaracija podnosi elektronskom razmenom podataka, usmeno ili na drugi način, shodno se primenjuju odredbe čl. od 87. do 101. ovog zakona.

Ako se deklaracija podnosi elektronskom razmenom podataka, carinski organ može odobriti da se uz deklaraciju ne podnose isprave iz člana 87. stav 2. ovog zakona, s tim da su te isprave dostupne carinskom organu.

V . Naknadna kontrola deklaracije
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »