Carinski zakon

Rok

Član 167

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ određuje rok u kome se uvezena roba mora ponovno izvesti ili se mora odobriti novo carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu te robe. Ovaj rok mora biti dovoljan za postizanje svrhe privremenog uvoza.

Roba može ostati u postupku privremenog uvoza najduže 24 meseca, s tim da se propisom na osnovu člana 168. ovoga zakona mogu propisati posebni rokovi. Carinski organ može, u skladu sa okolnostima i u dogovoru sa nosiocem odobrenja, odrediti i kraći rok.

U izuzetnim slučajevima, carinski organ može, radi postizanja svrhe privremenog uvoza nosiocu odobrenja da produži rok iz st. 1. i 2. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »