Carinski zakon

Evidencija

Član 201

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Lica koja vrše skladištenje, oplemenjivanje ili prodaju ili kupovinu robe u slobodnoj zoni ili u slobodnom skladištu, dužna su da vode evidenciju o robi, na način koji odobri carinski organ. Podaci o robi unose se u evidenciju čim roba uđe u prostorije tih lica. Evidencija mora da omogući carinskom organu da identifikuje robu i mora da sadrži podatke o kretanju robe.

Ako se pretovar robe obavlja unutar slobodne zone, dokumenta u vezi sa tom radnjom moraju se dati na uvid carinskom organu. Kratkotrajno smeštanje robe, zbog pretovara, smatraće se sastavnim delom pretovara.

Vlada propisuje način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana i način sprovođenja mera carinskog nadzora u slobodnoj zoni i u slobodnom skladištu.

G.Iznošenje robe iz slobodne zone ili slobodnog skladišta
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »