Carinski zakon

ODELJAK 7 OBAVEŠTAVANJE O CARINSKOJ ROBI

Obaveza drugih državnih organa u vezi sa carinskom robom

Član 29

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Državni organi (sudovi, inspekcijski organi, organi unutrašnjih poslova i dr.) dužni su da najbližem carinskom organu prijave robu i prevozna sredstva koja se kod njih nalaze, koja su privremeno zadržana ili konačno oduzeta, a postoji osnovana sumnja da se radi o robi nad kojom nije sproveden carinski postupak u skladu sa odredbama ovog zakona.

Roba i prevozna sredstva iz stava 1. ovog člana ne mogu se predati drugom licu pre nego što se plate uvozne dažbine. Državni organi iz stava 1. ovog člana dužni su da uplate uvozne dažbine pre predaje robe kupcu ili drugom licu kome su robu ustupili.

Uvozne dažbine plaćaju se pošto se izmire troškovi nastali u vezi sa robom iz stava 2. ovog člana (troškovi čuvanja, prodaje i sl.).

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »