Carinski zakon

DEO DESETI POVREDA CARINSKIH PROPISA

GLAVA I CARINSKI PREKRŠAJI

I. Opšte odredbe

Pojam

Član 291

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Radnje ili propusti koji su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu njega, smatraju se carinskim prekršajima kada je to određeno ovim zakonom i kao takvi podležu kažnjavanju.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »