Carinski zakon

Informacione tehnologije

Član 4

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ uvodi i primenjuje informacione tehnologije kada je to isplativo i efikasno za Upravu carina, kao i za privredu uopšte, pri čemu primenjuje međunarodno prihvaćene standarde.

Informaciona tehnologija podrazumeva i:.

1) metode elektronske trgovine kao alternativu metodama zasnovanim na dokumentaciji;

2) elektronske metode za utvrđivanje ispravnosti, kao i metode zasnovane na dokumentaciji;

3) pravo carinskih organa da zadrže informaciju za sopstvenu upotrebu, i da razmene takvu informaciju sa drugim carinskim upravama i svim drugim pravno zainteresovanim stranama.

Direktor Uprave carina (u daljem tekstu: direktor) određuje uslove pod kojima privredni subjekti mogu da se obraćaju Upravi carina elektronskim putem.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »