Carinski zakon

Nepredviđene okolnosti ili viša sila

Član 64

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile, obaveze propisane u članu 63. stav 1. ovog zakona ne mogu da budu ispunjene, lice koje je dužno da ispuni te obaveze ili drugo lice koje je preuzelo odgovornost za ispunjenje tih obaveza, dužno je da bez odlaganja obavesti nadležni carinski organ o takvim okolnostima. Ako nepredviđene okolnosti ili viša sila ne prouzrokuju totalni gubitak robe, carinski organ mora biti obavešten o mestu gde se roba nalazi.

Kad je vazduhoplov iz člana 63. stav 6. ovog zakona zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile primoran da se zaustavi ili privremeno zadrži na carinskom području Republike Srbije, a da pri tom nije moguće ispuniti obaveze iz člana 63. stav 1. ovog zakona, zapovednik vazduhoplova ili lice koje je preuzelo njegove obaveze dužno je da o tome odmah obavesti carinski organ.

Carinski organ određuje mere koje će se preduzeti kako bi se omogućio carinski nadzor nad robom iz stava 1. ovog člana, kao i nad robom u vazduhoplovu, iz stava 2. ovog člana, uz mogućnost da, ako je to potrebno, roba naknadno bude dopremljena carinskom organu ili prevezena na neko drugo mesto koje je carinski organ odredio ili odobrio.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »