Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Pripremni predškolski program

Član 22

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pripremni predškolski program jeste deo redovnog programa predškolske ustanove u celodnevnom ili poludnevnom trajanju, koji se ostvaruje sa decom u godini pred polazak u školu.

Pripremni predškolski program za decu koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolske ustanove, organizuje se u predškolskoj ustanovi, izuzetno u školi, u skladu sa Zakonom i statutom predškolske ustanove, odnosno škole.

Izuzetno, pripremni predškolski program za decu u porodici može da se organizuje u kraćem trajanju.

Bliže uslove za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa propisuje ministar.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »