Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Pravo na studentski kredit

Član 10

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pravo na studentski kredit ima student koji ispunjava opšte uslove iz člana 4. ovog zakona, koji je prvi put upisan u zimski semestar studija i koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Visinu studentskog kredita utvrđuje ministar za svaku školsku godinu u mesečnom novčanom iznosu najmanje u visini učešća studenta u ceni smeštaja i ishrane, uvećanim za 20%.

Ministarstvo raspisuje konkurs za dodelu studentskog kredita najkasnije tri meseca pre početka školske godine.

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i socijalno-ekonomskog statusa porodice.

Odluku o dodeli studentskog kredita donosi ministar.

Odluka iz stava 5. ovog člana konačna je.

Ministarstvo vodi evidenciju o odobrenim studentskim kreditima.

Na osnovu odluke iz stava 5. ovog člana student zaključuje ugovor o kreditu sa Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita.

Student ima obavezu otplate kredita sa zakonskom kamatom, u skladu sa zakonom.

Krajnji rok za otplatu kredita ne može da bude duži od dvostrukog vremena korišćenja kredita.

Student je u obavezi da otpočne sa otplatom kredita najkasnije 18 meseci po isteku vremena za okončanje studija na visokoškolskoj ustanovi utvrđenog statutom visokoškolske ustanove, ukoliko nije ranije zasnovao radni odnos.

Korisnika studentskog kredita koji je tokom studija postigao prosečnu ocenu najmanje 8,50 i nije gubio nijednu godinu, Ministarstvo oslobađa obaveze otplate kredita.

Korisnik studentskog kredita dužan je da jednokratno vrati ceo iznos isplaćenog kredita ako:.

1) istovremeno koristi kredit ili stipendiju drugog davaoca;

2) ne izvršava obavezu otplate kredita redovno.

Pravo na studentski kredit po odredbama ovog zakona nema student koji je pravo na studentski kredit ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Student za koga se utvrdi da je zloupotrebom ostvario pravo na studentski kredit – trajno gubi pravo na studentski kredit.

Bliže uslove, kriterijume za utvrđivanje redosleda, način ostvarivanja prava na studentski kredit i način vođenja evidencije o odobrenim kreditima, propisuje ministar.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »