Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Evidencija

Član 45

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ustanove vode evidenciju i izdaju isprave učenicima i studentima, u skladu sa zakonom.

Evidencija se vodi na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, a na jezicima nacionalnih manjina u skladu sa posebnim zakonom.

Dom učenika, odnosno učenički centar vodi: knjigu matične evidencije o učenicima, dnevnik vaspitnog rada, knjigu evidencije rada stručnih saradnika i evidenciju o dnevnom dežurstvu.

Dnevnik vaspitnog rada vodi vaspitač, a knjigu evidencije rada stručnog saradnika vodi stručni saradnik (pedagoška dokumentacija).

Dom učenika, odnosno učenički centar, na osnovu knjige matične evidencije o učenicima, učeniku izdaje učeničku legitimaciju, odnosno elektronsku karticu.

Studentski centar vodi: knjigu matične evidencije o studentima i registarski karton studenta.

Studentski centar vodi i knjigu domaćih gostiju i knjigu stranih gostiju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje kretanje i boravak stranaca.

Studentski centar, na osnovu knjige matične evidencije o studentima, studentu izdaje studentsku legitimaciju, odnosno elektronsku karticu.

Učeničko, odnosno studentsko odmaralište vodi: evidenciju o smeštenim učenicima, odnosno studentima, u skladu sa zakonom o turizmu.

Ustanove iz st. 3, 6. i 9. ovog člana trajno čuvaju knjige matične evidencije o učenicima, odnosno studentima, a ostalu evidenciju 10 godina.

Ustanove iz st. 3, 6. i 9. ovog člana dužne su da evidenciju vode u pismenoj i elektronskoj formi i da podatke upisane u evidenciju dostavljaju Ministarstvu.

Sadržaj i način vođenja evidencije i izgled i sadržaj učeničke i studentske legitimacije, odnosno elektronske kartice, kao i način i rokove dostavljanja podataka iz evidencije Ministarstvu, propisuje ministar.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »