Zakon o oznakama geografskog porekla

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

  Sledeći član »  

Ovim zakonom uređuju se način sticanja i pravna zaštita oznaka geografskog porekla.

Oznake geografskog porekla su ime porekla i geografska oznaka.

Oznake geografskog porekla koje su za teritoriju Republike Srbije registrovane na osnovu Lisabonskog aranžmana o zaštiti imena porekla i njihovom međunarodnom registrovanju (u daljem tekstu: „Lisabonski aranžman”), imaju na teritoriji Republike Srbije isto dejstvo kao da su direktno prijavljene i registrovane u Republici Srbiji.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na vino i rakiju i druga alkoholna pića u delu u kome su sticanje i sistem zaštite, kao i ostvarivanje prava korišćenja oznake geografskog porekla na tim proizvodima uređeni posebnim propisima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
Sledeći član »