Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 85

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od četiri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primenjuju se odredbe Uredbe o postupku za ustanovljenje geografske oznake porekla i priznanju svojstva ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla („Službeni list SRJ”, broj 7/96), ako nisu suprotne ovom zakonu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »