ZAKON o vodama

Registar zaštićenih oblasti

Član 110

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zaštićene oblasti na vodnom području, u smislu ovog zakona, jesu:.

1) zone sanitarne zaštite izvorišta iz člana 77. ovog zakona;

2) područja namenjena zahvatanju vode za ljudsku potrošnju iz člana 73. ovog zakona;

3) vodna tela namenjena rekreaciji, uključujući i oblasti određene za kupanje;

4) oblasti osetljive na nutrijente, uključujući oblasti podložne eutrofikaciji i oblasti osetljive na nitrate iz poljoprivrednih izvora;

5) oblasti namenjene zaštiti staništa ili vrsta gde je bitan elemenat njihove zaštite održavanje ili poboljšanje statusa voda;

6) oblasti namenjene zaštiti ekonomski važnih akvatičnih vrsta.

Za zaštićene oblasti iz stava 1. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće vodi registre zaštićenih oblasti, koji naročito sadrže: propis kojim je oblast proglašena kao zaštićena i instituciju koja je tu oblast proglasila za zaštićenu, kao i položaj i karakteristike oblasti.

Ministar, ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine i ministar nadležan za poslove zdravlja sporazumno utvrđuju kriterijume za određivanje zaštićenih oblasti iz stava 1. ovog člana i bliže propisuju sadržinu i način vođenja registara zaštićenih oblasti.

Ministar i ministar nadležan za poslove zdravlja rešenjem određuju zaštićene oblasti iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana.

Ministar i ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine rešenjem određuju zaštićene oblasti iz stava 1. tač. 4) do 6) ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »