ZAKON o vodama

Objekti, radovi i planska dokumenta za koje se izdaju vodni uslovi

Član 117

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vodni uslovi se izdaju za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata, izvođenje radova, izradu planskih dokumenata, i to za:.

1) branu sa akumulacijom;

2) javni vodovod;

3) regionalni višenamenski hidrosistem;

4) hidroelektranu, termoelektranu, nuklearni objekat;

5) industrijski i drugi objekat za koji se zahvata i dovodi voda iz površinskih i podzemnih voda, kao i za industrijski i drugi objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode, podzemne vode ili javnu kanalizaciju;

6) postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i objekat za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda;

7) magistralni i regionalni put, železnice i mostove na njima, aerodrom;

8) prevodnicu, plovni put, luku, marinu i pristanište;

9) industrijsku i komunalnu deponiju;

10) magistralni naftovod, gasovod, dalekovod, trafostanicu, produktovod, kablovski vod ispod korita reke za prenos električne energije, TT i optički kabl;

11) sistem za odvodnjavanje;

12) sistem za navodnjavanje;

13) sistem za odvođenje atmosferskih voda naselja;

14) podzemno i nadzemno skladište za naftu i njene derivate i druge hazardne i prioritetne supstance;

15) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu;

16) izradu prostornih (prostorni plan jedinice lokalne samouprave) i urbanističkih (generalni i regulacioni) planova;

17) planove gazdovanja šumama na vodnom zemljištu;

18) rudarske istražne i eksploatacione radove i objekte;

19) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodnih objekata;

20) ispiranje akumulacionog jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera;

21) eksploataciju i deponovanje na vodnom zemljištu: rečnih nanosa, kamena i drugog materijala iz korita vodotoka, sprudova, rečnih aluviona i sa obala prirodnih vodotoka, prirodnih i veštačkih akumulacija; treseta za hortikulturu; rekultivaciju eksploatacionog polja i neposredne okoline, po završenoj eksploataciji;

22) veštačko obogaćivanje ili povećanje zapremine podzemnih izdani;

23) ribnjak;

24) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara, kao i drugih bušotina za potrebe rudarskih, geoloških i drugih radova;

25) javna skijališta;

26) javni vodovod u seoskom naselju;

27) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihova seča u koritu za veliku vodu i na obali;

28) promenu katastarske kulture zemljišta na erozionom području;

29) vodenicu i stambeni objekat na splavu;

30) drugi objekat i radove, koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može uticati vodni režim.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »