ZAKON o vodama

Prestanak važenja vodne dozvole

Član 126

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vodna dozvola prestaje da važi:.

1) istekom roka na koji je izdata;

2) usled stečaja ili likvidacije pravnog lica kome je izdata;

3) ako se imalac vodne dozvole u pisanoj formi odrekne njenog korišćenja;

4) ako se, bez opravdanih razloga, ne koristi duže od dve godine od njenog dobijanja;

5) ako se ne poštuju uslovi iz vodne dozvole.

Rešenje o utvrđivanju prestanka važenja vodne dozvole donosi organ koji je izdao vodnu dozvolu.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana donetog od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, nadležnog organa Grada, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 2. ovog člana doneto od strane Ministarstva je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »