ZAKON o vodama

Visina naknade za ispuštenu vodu i naknade za zagađivanje voda

Član 168

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Lice koje ispušta otpadne vode u sopstvenu kanalizaciju, vodotok, kanal, jezero, akumulaciju i slično plaća naknadu za ispuštenu vodu i naknadu za zagađivanje voda čija visina u zbiru ne može biti manja od cene prečišćavanja otpadnih voda do nivoa koji odgovara graničnim vrednostima emisije.

Vlada utvrđuje dinamiku za dostizanje visine naknade za ispuštenu vodu i naknade za zagađivanje voda za obveznike iz stava 1. ovog člana.

Do utvrđivanja graničnih vrednosti emisije lice iz stava 1. ovog člana plaća naknadu za ispuštenu vodu prema količini (m3) i vrsti ispuštene otpadne vode.

2.2.4. Naknada za odvodnjavanje
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »