ZAKON o vodama

Vodni objekti za korišćenje voda

Član 18

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vodni objekti za korišćenje voda su objekti:

!2и! 1) za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe – vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralni cevovodi i rezervoari sa uređajima koji im pripadaju; !2и! 2) za navodnjavanje: zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama, glavni kanali i sekundarna mreža i uređaji koji im pripadaju; !2и! 3) za proizvodnju hidroelektrične energije i druge namene – brane sa akumulacijama, dovodni i odvodni kanali i uređaji koji im pripadaju; !2и! 4) za uzgoj riba – ribnjaci; !2и! 5) za plovidbu – objekti kojima se obezbeđuje sigurnost plovidbe u plovnom putu na kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje i brodske prevodnice na njima.
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »