ZAKON o vodama

Primena drugih propisa

Član 195

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupak utvrđivanja obaveza plaćanja naknada za vode iz člana 153. tač. 1) do 6) ovog zakona se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

U pogledu kamate, zastarelosti, prinudne naplate i kontrole plaćanja naknada za vodu iz člana 153. ovog zakona primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »