Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br.61/05 i 107/09) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br.55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

ODLUKU o izdavanju nekamatonosne i neprenosive obveznice na poziv po osnovu popune kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj

1. Republika Srbija izdaje nekamatonosnu i neprenosivu obveznicu na poziv na iznos od 208.387.400,74 dinara radi supstitucije obaveze efektivne uplate po osnovu popune kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

2. Obveznica u originalu na srpskom i engleskom jeziku deponovaće se kod Narodne banke Srbije.

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

[па]!па! 05 broj 48-3948/2010 U Beogradu, 28. maja 2010. godine Vlada Predsednik,
Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010