ZAKON o javnom beležništvu

Podnošenje zahteva

Član 144

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Zahtev za polaganje javnobeležničkog ispita podnosi se Ministarstvu.

(2) Ministarstvo je dužno da utvrdi da li lice iz stava 1. ovog člana ispunjava uslove za polaganje ispita, o čemu donosi rešenje koje je konačno.

(3) Protiv konačnog rešenja iz stava 2. ovog člana kojim se odbija zahtev za polaganje javnobeležničkog ispita može se voditi upravni spor.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »