ZAKON o javnom beležništvu

III. SUBJEKTI JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI

1. Imenovanje i razrešenje javnog beležnika

Uslovi za imenovanje

Član 25

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za javnog beležnika može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da je državljanin Republike Srbije;.

2) da je poslovno sposobno i da ima opštu zdravstvenu sposobnost;.

3) da ima diplomu pravnog fakulteta u Republici Srbiji ili da je nostrifikovalo diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije;.

4) da je položilo pravosudni ispit i ispit za javnog beležnika;.

5) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita;.

6) da je dostojno javnog poverenja za obavljanje poslova javnog beležništva;.

7) da govori, piše i čita srpski jezik, a na područjima one jedinice lokalne samouprave gde je u službenoj upotrebi i jezik manjine da poznaje i jezik te manjine ili da priloži sporazum o saradnji sa sudskim prevodiocem za jezik te manjine;.

8) da ima ili da može dokazati da će obezbediti odgovarajuće prostorije i opremu za obavljanje delatnosti javnog beležnika.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »