ZAKON o javnom beležništvu

Potpisivanje i overa

Član 68

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Ako se javnobeležnička isprava sastoji od više stranica, svaku stranicu potpisuju stranke i javni beležnik.

(2) Potpisi se ne smeju stavljati preko teksta isprave.

(3) Javnobeležničku ispravu svojeručno potpisuje javni beležnik, a pored potpisa otiskuje svoj pečat i štambilj.

(4) Potpis javnog beležnika i otiskivanje njegovog pečata i štambilja smatraju se overom isprave.

(5) Pre javnog beležnika, ispravu potpisuju stranke, a svedoci, tumači, prevodioci, zakonski zastupnici, punomoćnici i ovlašćena lica organa starateljstva – onda kad je to ovim zakonom određeno.

(6) Ako stranka ne zna da čita ili piše, ispravu potpisuju dva punoletna pismena i poslovno sposobna svedoka pred kojima stranka stavlja svoj otisak prsta.

(7) Svojim potpisom svedoci potvrđuju da je otisak prsta ostavila određena stranka.

(9) Svedoci potpisa i svedoci identiteta mogu biti lica koja ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »